ES projektai

UAB „Glomera“ pradeda įgyvendinti Europos sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

Pateikusi paraišką dėl projekto UAB Glomera “ Naujų eksporto rinkų plėtra “ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą 2 prioritetą “ Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas “ priemonę “ Naujos galimybės “ ir ūkio ministerijai priėmus sprendimą skirti lėšas projekto finansavimui UAB Glomera, Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra 2011 sausio 10 d. pasirašė trišalę projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

Bendra projekto suma – 165870 litų. Projektą finansuoja Europos Regioninės plėtros fondas. Projekto vykdytojas UAB „ Glomera“ įsipareigoja skirti projekto įgyvendinimui ne mažiau 30 % privačių investicijų. Projekto trukmė 13 mėnesių.

Projekto vykdymo laikotarpiu numatyta pristatyti įmonę 2 užsienio parodose, atlikti 5 užsienio rinkų tyrimus ir parengti įmonės eksporto plėtros strategiją. Projekto veiklas įgyvendins eksporto rinkos specialistas ir eksporto vadybininkė.

Projekto veiklos sudarys palankias sąlygas įmonei būti atpažįstamai, geriau pažinti rinkas, į kurias ji siekia įsiskverbti ir padidinti pardavimus naujose užsienio rinkose. Įmonė, projekto dėka, galės tobulėti strateginio valdymo srityje bei rinkodaros tyrimuose. Projekto veiklos leis kelti darbuotojų kvalifikaciją ir, iš tiesų, atvers naujas galimybes įmonei UAB „Glomera“: tiek vidiniame (įmonės), tiek – išoriniame (užsienio prekybos) lygmenyje.

UAB „Glomera“ sėkmingai vykdo projektą „Naujų eksporto rinkų plėtra“

UAB Glomera sėkmingai vykdo projektą „ Naujų eksporto rinkų plėtra “. Projektas įgyvendinamas pasinaudojus 2007 – 2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis, pagal  priemonę „Naujos galimybės“.

Jau  įsisavinta 69,55% projektui skirtų lėšų.

Dalyvauta parodoje Lenkijoje „ Drema Furnica “.

Parengta įmonės eksporto plėtros strategija. Strategijoje numatytos priemonės, leidžiančios įmonei efektyviai panaudoti turimus išteklius keliamiems tikslams pasiekti. Atlikta sisteminė įmonės SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė leido identifikuoti galimą riziką vykdant eksporto veiklą bei sumažinti nepalankių scenarijų tikimybę.
Parengta išsami užsienio rinkų ir specifikos analizė leido geriau susipažinti su išorine eksporto aplinka.

 

Vykdant projektą bendradarbiaujama su UAB Risbalt, kuri atliko Švedijos ir Vokietijos rinkų tyrimus. Tyrimai leido susipažinti su Vokietijos ir Švedijos bendrąja ekonomine situacija, su šių šalių įmonės sektoriaus situacija, t.y. konkurencija, rinkos paklausa ir rinkos kainomis. Šie tyrimai adekvačiai įvertino UAB Glomera eksporto galimybes ir sėkmės prielaidas, sudarė sąlygas priimti teisingus sprendimus įgyvendinant eksporto veiklą.

Lapkričio pabaigoje  ruošiamasi pristatyti įmonę Maskvoje vykstančioje parodoje “ WOODEX-11 “.

 

Sėkmingai  įgyvendintas  ES lėšomis finansuojamas projektas

UAB Glomera projekto „ Naujų eksporto rinkų plėtra “ įgyvendinimui įsisavino 150 tūkstančių litų Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansuojamos Europos Regioninės plėtros fondo lėšų ir skyrė 64 tūkstančius litų nuosavų lėšų.

Eksporto rinkos specialistas atliko Lenkijos, Rusijos, Latvijos rinkų tyrimus. Tyrimų metu išsiaiškinta šalių ekonominė situacija ir specifinės rinkos charakteristika. Tyrimai leido įmonėje UAB Glomera įtvirtinti dinamišką požiūrį ir sugebėjimus prisitaikyti prie kiekvienos iš šalių specifikos. Lenkijos rinka apibrėžta, kaip gyvybinga, tačiau pasižyminti aršia kainų konkurencija. Rusijos rinka pripažinta nepastovia, tačiau didesnę rinkos riziką galima sieti ir su didesne galima pelno marža. Latvijoje rinka pasižymi palankiomis kainų ir konkurencijos sąlygomis.

Projekto nauda įmonei turės ilgalaikių pozityvių padarinių. Atliktas įmonės strategijos ir tyrimų parengimas įmonei leido lanksčiau prisitaikyti prie išanalizuotų užsienio rinkų situacijos. Įmonės personalas įgijo strateginio valdymo patirties bei įgūdžių. Projekto „ Naujų eksporto rinkų plėtra “ dėka, įmonėje sustiprėjo požiūris į strateginio valdymo stiprinimo poreikį.